• Pin It

  Lyrics: Borga by Sarkodie featuring J-Town

  by Ghana Music.com Team
  posted Saturday, 27 March 2010 17:06| 2 Comments

   

  Song: Borga
  Artiste: Sarkodie
  Album:
  Makye


  Intro
  It's one for your mind
  Bede, to my niggas on the block
  Borga, borga ena eye den!
  Wobaa year ben?
  Oh, to my honeys on the block
  Oforiwaa, Bidi, Jayso, check it
  Now, you know what time it is
  Obedeponbidi

  Verse 1
  Modwene s eda fom, gyae nipa rebre
  Obi te Canada, nee obei koraa, osre
  Burgers yi bebree na entaa nka nokore
  Anka mobehunu se amanone mpo ye fomkyere
  Wote Ghana pam adee nya wo sika
  Nea wobɛdi, woanya koraa wowo beebi da
  Woaboa sika ano de akogye visa
  Wope se wotu kwan ko America ko bre kwa
  Afutuo nsakyere nipa na koso hwe
  Abibifoo dee se wei bi na mope
  Woye adwuma gye w'akatua pepeee
  Dwene ho, hwe nsage adee a woreye
  What is America, mo na mobu New York
  Adwuma pii gu Akwatia nti don't f
  Aburokyire tumi ma osofo nom jot
  Ope se otwitwa n'adwendwen so short
  Obi dware mbre, woasan ahoro dross
  Amanehunu kwa, wei eye hwan na fault
  Obre a wote Ghana anka woabie sukuu ama Tigo afa wo manager
  Na wote obi man so pra kwan ho
  Ewo se woso ho, efiri se wonni beebi da
  Dɛn na eye fe se makodi holidays
  Na maba fie na mente obiaa case

  Chorus
  Borga, borga ena eyee den!
  Masa, na wobaa year ben
  Boga, boga ena eyee den!
  Masa, na wobaa year ben
  Me, mebaaye nkyeeye, afei na mabe du nti obi nsoa me o na me kon mu rebu

  Ei, trying to make it with this pay
  I'm going make it through some day
  Working extra hours, in this world, money is power

  Verse 2
  Yete Mataheko, yese New Jersey
  Yese beef burger, God, have mercy
  Wo abere a, tomo tumi wesa tee kyi
  Enne, yese biribi aba so a, supergetti
  Talia keke na yɛde froye afa ho
  Omosoa de beto TV so, keka foo
  One time for your mind, me dee mepe angoa mo
  Ebeda me ya mu akye, beye bosome nson
  Okukudamoa makye, mohwee asee, na mehye okurase rebu be
  Mo, yede mo sii so na monye m'afe
  Totofeefee, nkwadaa nketewa, hwe enne
  Mekae me first time in Germany
  Na merekosua psychology
  Me ya mu kom, na mepe biribi adi
  Yenkote aduane mma me a, tanteesi
  Asem aba, wiase koraa nye nika
  Aduane no abeye donkomi, ma monya bi ka
  Mo ho ye me sere, very funny lyrics from museke.com
  Bisa Sonni Bali, adee a, Yoggi Doggi de ye Samini
  Tuga se wo boto mu wodi hene
  Wodwene waso dae pa nti na wo ti ena dwen
  Kai, pose wo pioto, na ebesen
  Nya ntoboasee ma wo nnwom na ebeben

  Repeat Chorus till fade
  Did you miss this? Please take a moment and check it out now!

  Add comment

  Terms of Use

  By submitting your comments we reserve the right, to change, modify, add, or delete your comments at any time without further notice. Comments expressed here are those of the writers and do not reflect those of Ghana Music. Ghana Music accepts no responsibility legal or otherwise for the accuracy of its content. However, offensive comments shall not be tolerated and will be deleted once it comes to our attention.


  Security code
  Refresh

  Ghana Music Radio

  Top 20 Music Video Countdown


  Top 20 Video Music Countdown on YouTube.
  Brought to you by MiPROMO • A neo media company.

  QUICK VOTE

  Who wins Vodafone Ghana Music Awards 2016 'Artiste of the Year'