• Pin It

  Lyrics: Me Day3 by Kapusta

  by Ghana Music.com
  posted Sunday, 28 August 2011 16:13| 0 Comments

  Song : Me Day3
  Artiste : Kapusta
  Album : Ye Se Me H’adwen

  3nora de3 me dwaae

  Mede abufuo na 3k)daae

  Mesoo dae3 na ma die

  3y3 true 3nye lie, montie de3 3k)baae

  Me daa3 a mans)re owuo afame,

  Me duruu nsamanpom na 3huu aka me

  Me toto m’ani,s3 m3hu obi a menim no na wagyegye mani

  Asamando y3 )man may3 )h)ho), )gyefo) mpo ne hwan )soro ab)fo)

  Bi b3maa me nkrato) s3 awufo), Awufo) nyinaa ahyia mu y3 mm)so)

  After party venue no y3 Awudomie, item 13 y3 palm wine ne indomie

  Anwomtofo) akukudam pii w)h) bi, enti  s3 maba ha  dea na 3w) s3 me k)h) bi

  Representing Ghana y3 Olasty Bingo, Mac Tontoh, Kiki Djan on de piano

  Michael Dwamena, King Onyina ne Bonchaka

  Ose abaa y3 de b)) obibini Takyi, 3noaa nso na sika de b)) Baah Wiredu

  3noaa nso na ohia de b)) Tommy Wiredu,3noaa nso na 3b)) Alex Konadu

  3noaa nso na yare3 de b)) Bishop Mensah Bonsu

  Mehuu nna mienu,na 3mu ay3 hu,na 3y3 mmaa  mmienu

  Esi Kom ne Suzy Williams, w) maa me NKRA S3 MEMFA MMR3 THESE GURLS

  MIMI, EAZZY,TIFFANY ne MZBEL, s3 )mo ny3 extra careful in dis world

  “Cos lyf is so precious dan jewels n pearls”

  Anky3 na me huu  Agyaaku, Agya Yamoah ne E.K Nyame

  Ephraim Amu, Kaakaaku ne Ampofo Adjei

  “)se meba hw3 me last a na 3da h) yi,edin yi nyinaa akyi baabia mab3 pue

  Ma w’ani nna h) na k) b) wobra yie firi s3 3mmr3 bi b3ba a wonso y3b3 y3 wayie”

  Party yi ase de3 nka 3y3 anigye3 nso na OSUO Aborobo) daso di awer3ho)

  Nti y3 fr33 Araba stamp s3 3mm3 hye toli,

  ”)se amedze s3 me baa ha nky3e nti nka 3b3 ya y3mfr3 Agya Ntow”,)se NO!

  “Me b3too Bob Santo, Bob Santo se wafe nadamfo nti )b3tumi ama yasere a gye s3 wahu Judas,

  But the truth is saa br3 na Water Proof nso a mean s3 he go proof dat he fool pass

  Metoo m’ani  hw33 m’akyi me huu squad bi na as3 ngusie w)h) nti na menhu ne yie

  Nti me bue m’ani, fee m’ani hw33 ne yie

  S33  Peter Tosh, Culture ne Bob Marley, 3na Lucky Dube )no de3 na  )kita torch

  3hwehw3 ne krom nii baa Brenda Farsey

  Metee mey33 aka akwantuom,mey3 aka akwantuom remix version

  Na 3ny3 Lumba Brothers na 3mom Michael Jackson, me b3n no bisaa no s3

  “Eii  bra Mike, 3baa no s3n na broni 3nn3 woka Twi? )se” hmmm barima 3y3 ns3m pii,

  As3m bi ntia nka mey3 obibini”….metee poipoi baabiaa ay3 gidigidi s33 3y3 Tupac )ne Bigie

  Nti me k)t33 kuul corner bi hw33 bi

  Goalkeeper no. 1 Robert Mensah, )se Olele da goal s3de3 as3m ato ne pa

  Onya3 anka )b3sane ab3gye ne post nanso seisei de3  aka ne nkwa

  3h)) ara na me huu Baaba Yara,

  )se me mmisa Kwasi Nyantakyi s3 3baa no s3n na Agogo b3y33 Black star player?,

  )kyer33 me muaa na )p3 akyer3 me s3 wasa

  Fred Adae atwa ne ponk hw3 n’ano ho nwii,

  )ne Kwadwo Kwaakye te w)n baabi din

  Na )mo nnom hwee Agya nom na aden nti?

  W)se de3 )mo k)n d) paa ne quench walai

  Me to too me bottom nso coins manya bi, ei obi m3hw3 Faisal Helwani

  )nam asamando na )nom milk n honey, wakyia ne pa sa asab)ne bi it was funny

  Kwame Owusu Ansah na na )y3 MC, me huu S.K Oppong bisaa no s3 na 3hee ni?

  Heaven or Hell nanso wamfii me,me tee ne nnam na obi fr3 me

  Metee m’ani na 3y3 me maame ose wo wer3 afi s3 wo w) show b) w) Sunyani?

  De3 dae3 k)soo y3 ara ne pitri manyane

  ”hmmmm……. mo mp3 aduane bi ma me nni oo  na meho mmoa nyinaa koraa adwane!!!”
  Did you miss this? Please take a moment and check it out now!

  Add comment

  Terms of Use

  By submitting your comments we reserve the right, to change, modify, add, or delete your comments at any time without further notice. Comments expressed here are those of the writers and do not reflect those of Ghana Music. Ghana Music accepts no responsibility legal or otherwise for the accuracy of its content. However, offensive comments shall not be tolerated and will be deleted once it comes to our attention.


  Security code
  Refresh

  Ghana Music Radio

  Top 20 Music Video Countdown


  Top 20 Video Music Countdown on YouTube.
  Brought to you by MiPROMO • A neo media company.

  QUICK VOTE

  Who wins Vodafone Ghana Music Awards 2016 'Artiste of the Year'